Wednesday, December 28, 2011

混血儿(hùn xuè ér) mix-blood

hùn xuè ér
混  血  儿
n.mix-blood


Kristin Kreuk shì hùn xuè ér .
Kristin Kreuk 是  混  血  儿 .
Kristin Kreuk is a mix-blood.

tā de mǔ qīn shì zhōnɡ ɡuó rén , fù qīn shì hè lán rén ,
她 的 母 亲  是  中    国  人  , 父 亲  是  荷 兰  人  ,
Her mother is a Chinese,and her father is a Dutch,

wǒ xǐ huɑn kàn tā de 《 chāo rén qián chuán 》 .
我 喜 欢   看  她 的 《 超   人  前   传    》 .
I love her tv show "Smallville".

No comments:

Post a Comment