Monday, December 5, 2011

Learn Chinese Phrase:发牢骚 fā láo sāo means to complain

fā láo sāo
发 牢  骚 
to complain

jīn tiān wǒ duì nán pénɡ you fā láo sāo le !
今  天   我 对  男  朋   友  发 牢  骚  了 !
I complain with my bf today!

yīn wèi tā qù huá qiánɡ běi , yòu wànɡ jì ɡěi wǒ mǎi ěr jī 。
因  为  他 去 华  强    北  , 又  忘   记 给  我 买  耳 机 。
Becoz he went to HuaQiangBei,and he forgot to buy me the earphone again!

No comments:

Post a Comment