Monday, December 12, 2011

Learn Chinese word:我挺你!(wǒ tǐnɡ nǐ!)

wǒ tǐnɡ nǐ!
我 挺 你!
=
wǒ zhī chí nǐ , wǒ zhàn zài nǐ zhè biān , wéi nǐ jiā yóu !
我 支 持 你 , 我 站 在 你 这 边 , 为 你 加 油 !
I support you,I am on your side and cheer for you!yáo mínɡ , wǒ tǐnɡ nǐ !
姚 明 , 我 挺 你 !
Yoa ming,I support you!

No comments:

Post a Comment