Tuesday, December 6, 2011

Learn Everyday Chinese: I'm kidding! - 我开玩笑的!(wǒ kāi wán xiào de !)

wǒ dòu nǐ wán de !
我 逗  你 玩  的 !
Bazinga,kidding!

wǒ kāi wán xiào de !
我 开  玩  笑   的 !
I'm kidding!

nǐ ( zài ) sā huǎnɡ !
你 ( 在  ) 撒 谎    !
or
nǐ ( zài ) piàn rén !
你 ( 在  ) 骗   人  !
You're lying!

nǐ shì ɡè piàn zi !
你 是  个 骗   子 ! 
You're a cheater(liar)!

No comments:

Post a Comment