Monday, December 5, 2011

网络用语wǎnɡ luò yònɡ yǔ Internet Language in Chinese

wǎnɡ luò yònɡ yǔ :
网   络  用   语 :
Internet Language:

shànɡ xiàn 
上    线   
go online,get connected

wǒ shànɡ bù liǎo xiàn
我 上    不 了   线  
I can't get connected

xià xiàn
下  线  
go offline

wǒ yào xià xiàn le
我 要  下  线   了
I'll go offline

zài xiàn
在  线  
be online

wǒ zài xiàn
我 在  线  
I am online

diào xiàn
掉   线  
got disconnnected,dropped

wǒ diào xiàn le
我 掉   线   了
I dropped

No comments:

Post a Comment