Friday, December 16, 2011

周末(zhōu mò)weekend,圣诞节(shènɡ dàn jié)Christmas Day

dà jiā zǎo shɑnɡ hǎo !
大 家 早 上 好 !
Good morning,guys!


jīn tiān shì zhōu mò liǎo,
今 天 是 周 末 了 ,
Today is weekend,

xià zhōu mò jiù shì shènɡ dàn jié le!
下 周 末 就 是 圣 诞 节 了!
Next weekend is Christmas Day!

shènɡ dàn jié
圣 诞 节
Christmas Day

wā , hǎo kuài ò !
哇 , 好 快 哦 !
Wow,so soon!

No comments:

Post a Comment