Monday, January 16, 2012

Difficult Chinese Sounds to pronounce:Zhu,Ju,Qu Chu,Shu Xu,J Q X with U,lǔ lǚ),nǔ nǚ,yu

Chinese pronunciation - Collecting some difficult sounds to pronounce

zhōnɡ wén lǐ jǐ ɡè bǐ jiào nán fā de yīn :
中 文 里 几 个 比 较 难 发 的 音 :

(Zhu,Ju) (Qu Chu) (Shu Xu)
(J Q X with U)

(lǔ lǚ) (nǔ nǚ)
(yu)

No comments:

Post a Comment