Sunday, January 29, 2012

Learn Chinese phrase: 炒某某鱿鱼(chǎo mǒu mǒu yóu yú ) to fire somebodychǎo mǒu mǒu yóu yú
炒   某  某  鱿  鱼
to fire somebody


chǎo

v.stir-fry

mǒu mǒu
某  某
somebody


yóu yú
鱿  鱼
n. squidFor instance:

wǒ de láo bǎn chǎo wǒ yóu yú le
我 的 老  板  炒   我 鱿  鱼 了
My boss fired me.

wǒ bèi láo bǎn chǎo yóu yú le
我 被  老  板  炒   鱿  鱼 了 
I was fired by my boss.

No comments:

Post a Comment