Wednesday, March 7, 2012

妇女节快乐!(fù nǚ jié kuài lè ) Happy Women's Day!jīn tiān shì fù nǚ jié 。
今  天   是  妇 女 节  。
Today is Women's Day.

zhù quán tiān xià fù nǚ men kuài lè ! hā hā
祝  全   天   下  妇 女 们  快   乐 ! 哈 哈
Happy Women's Day to all women in the world! ^ ^

zhè ér yǒu xiē ɡōnɡ sī xià wǔ fànɡ bàn tiān jiǎ 。
这  儿 有  些  公   司 下  午 放   半  天   假  。
Some companies here got a half day off this afternoon.

No comments:

Post a Comment