Sunday, March 25, 2012

Mushrooms in the hill 山上蘑菇


wǒ zài shān shànɡ zhǎo dào mó ɡu le , hā hā
我 在  山   上    找   到  蘑 菇 了 , 哈 哈
I found mushrooms in the hill,aha

wǒ cāi zhè zhǒnɡ mó ɡu bù nénɡ chī 。
我 猜  这  种    蘑 菇 不 能   吃  。
I guess this kind of mushroom is not eatable.

zài 。 。 。 。 shànɡ
在  。 。 。 。 上   
prep. on ... or in ...

shān
山   n. hill,mountain

mó ɡu
蘑 菇  n. mushroom

cāi
猜 to guess
 
zhǒnɡ
种    n.kind

No comments:

Post a Comment