Monday, April 23, 2012

An Unknown Flower 不知名的花 huā


zhè ɡe huā hěn hǎo kàn ,
这  个 花  很  好  看  ,
This flower looks beautiful,

kě shì wǒ bù zhī dào tā shì shén me 。
可 是  我 不 知  道  它 是  什   么 。
But I don't know what it is.

hǎo kàn
好  看 
adj. good-looking,beautiful

kě shì
可 是 
but

bù zhī dào
不 知  道 
not know

shén me
什   么
what

No comments:

Post a Comment