Saturday, May 12, 2012

Happy Mother's Day in Chinese 母亲节快乐!(mǔ qīn jié kuài lè !)mǔ qīn jié kuài lè !
母 亲  节  快   乐 !
Happy Mother's Day!

yuàn tiān xià suó yǒu de mǔ qīn : jiàn kānɡ , kuài lè !
愿   天   下  所  有  的 母 亲  : 健   康   , 快   乐 !
Wish all of mothers in the world: Healthy,happy!

mā mɑ , wǒ yónɡ yuǎn ài nǐ !
妈 妈 , 我 永   远   爱 你 !
Mom,I love you forever!

yónɡ yuǎn
永   远
forever

No comments:

Post a Comment