Tuesday, June 19, 2012

街上的兔子 Rabbit on the street jiē shànɡ de tù zi


wǒ zài jiē shànɡ kàn dào yì zhī tù zi , hē hē
我 在  街  上    看  到  一 只  兔 子 , 呵 呵
I saw a rabbit on the street,hehe

tù zi
兔 子
n. rabbit

No comments:

Post a Comment