Sunday, July 1, 2012

Chinese Vocabulary - All kinds of clothes in Chinese 各种衣服 yifu,kuzi


zhè shì yì tiáo lián yī qún
这  是  一 条   连   衣 裙
This is a dress.

zhè shì yì tiáo chánɡ kù ( kù zi )
这  是  一 条   长    裤 ( 裤 子 )
This is a pair of trousers


zhè shì yí jiàn nèi yī 。
这  是  一 件   内  衣 。
This is a bra.

zhè
这  this

shì
是  to be(is,am,are)

tiáo
条   a measure word

jiàn
件   a measure word

No comments:

Post a Comment