Wednesday, August 15, 2012

Chinese Drama "IPARTMENT 爱情公寓" Another classic Chinese "Friends"

《 ài qínɡ ɡōnɡ yù 》
《 爱 情   公   寓 》 

"IPARTMENT" 


xǐ huɑn de pénɡ you , ké yǐ zài zhè ér kàn ò  ,
喜 欢   的 朋   友  , 可 以 在  这  儿 看  哦 ,

xiàn zài yǐ jīnɡ ɡēnɡ xīn dào dì sān jì le 。
现   在  已 经   更   新  到  第 三  季 了 。

No comments:

Post a Comment