Friday, November 16, 2012

Chinese People's ID 中国人的身份证

zhōnɡ ɡuó rén de shēn fèn zhènɡ
中    国  人  的 身   份  证   
Chinese People's IDxiān shenɡ , qǐnɡ chū shì nín de shēn fèn zhènɡ 。
先   生    , 请   出  示  您  的 身   份  证    。 
Sir,your ID,please.xiān shenɡ
先   生  

sir

qǐnɡ
请  
please

chū shì
出  示 
to show,display

shēn fèn zhènɡ
身   份  证   
ID

No comments:

Post a Comment