Tuesday, November 6, 2012

I Love Fruit!我爱水果!(wǒ ài shuí ɡuǒ ) There are 42 kinds of fruit here.

wǒ ài shuí ɡuǒ 
我爱水果  ^_^
I love fruit!

zhè ér yǒu 42 zhǒnɡ shuí ɡuǒ ,
这  儿 有  42 种    水   果  ,
There are 42 kinds of fruit here,

nǐ xǐ huɑn shén me shuí ɡuǒ ?
你 喜 欢   什   么 水   果  ?
What fruit do you like?

yǒu
有  
there be,have

zhǒnɡ
种   
kind

shuí ɡuǒ
水   果 
n.fruit

xǐ huɑn
喜 欢   
to like 

1.  shènɡ nǚ ɡuǒ   
圣女果  

2. nínɡ ménɡ 
柠檬 

 

3. ɡān zhe
甘蔗4. huǒ lónɡ ɡuǒ 
火龙果5. jú zǐ
  桔子


6.  lí
    梨7.  lián wù
 莲雾8. lì zhī
  荔枝
 9. lǐ zi
  李子10.  lónɡ yǎn
  龙眼
 11. mánɡ ɡuǒ
芒果12.  mí hóu táo
 猕猴桃13.  mù ɡuā
  木瓜14.  pínɡ ɡuǒ
 苹果


15. pínɡ pó
苹婆


 16. pí pá
    枇杷17.   pú tɑo
    葡萄18. rén xīn ɡuǒ
人心果


19.  shān zhú
  山竹
 20. bái xiānɡ ɡuǒ
白香果
21.  bō luó
   菠萝22. bō luó mì
 波罗蜜23.  cǎo méi
  草莓24. ɡǎn lǎn
 橄榄25. hā mì ɡuā
 哈密瓜26.  hónɡ máo dān
红毛丹27. huánɡ pí
黄皮28.  lào lí
     酪  梨29. liú lián
榴莲30. sānɡ zhēn
桑椹31. shì zi
  柿子32. táo zi
  桃子
33.wú huā ɡuǒ
无花果34. xiānɡ jiāo
香蕉35.xī ɡuā
 西瓜36. xī méi
  西梅37.  yánɡ méi
 杨梅38.yánɡ táo
杨桃 39. yē zi
   椰子40.yīnɡ táo
樱桃 


41. yòu zi
  柚子42. zǎo
   枣

No comments:

Post a Comment