Tuesday, January 29, 2013

Delicious Spinach Congee in Chinese 美味的菠菜粥

měi wèi de bō cài zhōu
美  味  的 菠 菜  粥 
Delicious Spinach Congee  wǎn shɑnɡ , wǒ xǐ huɑn hē bō cài zhōu 。
晚  上    , 我 喜 欢   喝 菠 菜  粥   。 

In the evening,I like eating spinach congee.

zhēn hǎo hē !
真   好  喝 ! 

Really good!

bō cài
菠 菜  n. spinachto drink


zhōu
粥  n. congee

No comments:

Post a Comment