Sunday, June 23, 2013

Chinese Proverbs: yì yán jì chū , sì mǎ nán zhuī一言既出,驷马难追;zhònɡ ɡuā dé ɡuā , zhònɡ dòu dé dòu 。种瓜得瓜,种豆得豆

谚 语 :

yàn yǔ :

Proverbs:

 


一 言 既 出 , 驷 马 难 追 。
yì yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 。
A word once spoken cannot be taken back even by a team of four horses.


种 瓜 得 瓜 , 种 豆 得 豆 。
zhònɡ ɡuā dé ɡuā , zhònɡ dòu dé dòu 。
Sow beans and you get beans.

 

Chinese proverbs, 种瓜得瓜,种豆得豆;一言既出,驷马难追

No comments:

Post a Comment