Friday, February 3, 2017

Learn Chinese Songs-LanHuaCao兰花草-The Orchid Grass


lán huā cǎo
兰  花  草
The Orchid Grass


ɡē cí
歌 词
Lyrics

wǒ cónɡ shān zhōnɡ lái,  dài zhe lán huā cǎo
我 从   山   中    来 ,  带  着  兰  花  草


zhǒnɡ zài xiǎo yuán zhōnɡ,  xī wànɡ huā kāi zǎo
种    在  小   园   中   ,  希 望   花  开  早


yí rì kàn sān huí,  kàn dé huā shí ɡuò
一 日 看  三  回 ,  看  得 花  时  过


lán huā què yī rán,  bāo yě wú yí ɡè
兰  花  却  依 然 ,  苞  也 无 一 个


zhuán yǎn qiū tiān dào,  yí lán rù nuǎn fánɡ
转    眼  秋  天   到 ,  移 兰  入 暖   房 


zhāo zhāo pín ɡù xī,  yè yè bù xiānɡ wànɡ
朝   朝   频  顾 惜,  夜 夜 不 相    忘 


qī dài chūn huā kāi,  nénɡ jiānɡ sù yuàn chánɡ
期 待  春   花  开 ,  能   将    夙 愿   偿  


mǎn tínɡ huā cù cù,  tiān dé xǔ duō xiānɡ
满  庭   花  簇 簇,  添   得 许 多  香

///////////////////////////////////////////////////////////////

New words from the lyrics:
dài 
带  to bring

zhònɡ 
种    to grow,to plant
   

xī wànɡ
希 望   wish,hope

huā kāi
花  开   blossom

yí rì
一 日 one day

sān huí
三  回  three times


què
却   but

yī rán
依 然  still

zhuán yǎn
转    眼   in the twinkling of an eye; in an instant


移 to move

zhāo zhāo
朝   朝   everyday

bù xiānɡ wànɡ
不 相    忘   wouldn't forget

qī dài
期 待  to expect

sù yuàn
夙 愿   n.wish,hope

tiān
添   to add

xiānɡ
香    fragrant

Keywords:Learn Chinese Songs,LanHuaCao,兰花草,The Orchid Grass,Chirldren song,Chinese songs for kids

No comments:

Post a Comment