Monday, August 16, 2021

HSK2-3 Vocabulary list of Integrated Chinese Level1 Part2

HSK2-3 Vocabulary list of Integrated Chinese Level1 Part2


Welcome to sign up for live 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online.
Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly 🙂
One On One Chinese Lesson Live Online For Beginners
1-to-1 live Chinese Class Online for kids
Online Chinese lessons for Adults
Online Chinese class for Beginners
Chinese lessons for Kids Online
Chinese Course online for Teens

Monday, August 9, 2021

小熊艺术S2 阁楼高高来赏雪 Enjoy the snow at the high attic

xiǎo xióng yì shù S2 gé lóu gāo gāo lái shǎng xuě
小 熊 艺 术 S2 阁 楼 高 高 来 赏 雪
Enjoy the snow at the high attic


https://www.mandarinchineseschool.com/

Welcome to sign up for live 1 on 1 or 1 on 2 Chinese lessons online.

Skype ID: mandarinchineseschool (to book a free trial Chinese lesson instantly :)

#LittleBearArtClass S2启蒙(5-6岁)认知与联想

真人老师手把手教

#小熊艺术S2 阁楼高高来赏雪 Enjoy the snow at the high attic


Thursday, July 22, 2021

A 4 year old learning Mandarin Chinese-Mandarin Class for Kids

A 4 year old learning Mandarin Chinese-Mandarin Class for Kids


https://www.mandarinchineseschool.com/
Welcome to sign up for live 1 on 1 or 1 on 2 Chinese lessons online.
Skype ID: mandarinchineseschool (to book a free trial Chinese lesson instantly :)
一个4岁的小女孩,学起汉语来比大孩子还认真呢!:D
A 4 year old learning Mandarin Chinese-Mandarin Class for Kids
#4岁孩子在线汉语课
#LiveOnlineMandarinChineseClassForKids
#SpokenChinese

Sunday, July 4, 2021

云深不知处-yúnshēnbúzhīchù A Hot Chines ePop Song with Pinyin Lyrics

 #云深不知处- #yúnshēnbúzhīchù #HotChinesePopSong

#我就在云深不知处寻得你好苦
< yún shēn bù zhī chu >
< 雲 深 不 知 處 >
Lyrics
xún chu tiān yá sā xià fēi huā
尋 處 天 涯 撒 下 飛 花
rě hóng chén luàn shì fú huá
惹 紅 塵 亂 世 浮 華
cán yáng rù huái xiū dé yīn guǒ
殘 陽 入 懷 修 得 因 果
shuí céng wéi nǐ shēng sǐ yǔ gòng
誰 曾 為 你 生 死 與 共
qián shì bǐ xià de wǒ jiāng xiāng sī huà chéng mó
前 世 筆 下 的 我 將 相 思 化 成 魔
huà yì bǐ hún pò tiān sān fēn hǔ pò
畫 一 筆 魂 魄 添 三 分 琥 珀
hóng yè líng luàn fēi luò xiàn ní zhōng bù xiāo róng
紅 葉 凌 亂 飛 落 陷 泥 中 不 消 融
rèn wǎng shì zhòng dié què wú huà kě shuō
任 往 事 重 疊 卻 無 話 可 說
wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chu xún dé nǐ hǎo kǔ
我 就 在 雲 深 不 知 處 尋 得 你 好 苦
nài hé hóng chén xiāng féng wú rén dù
奈 何 紅 塵 相 逢 無 人 渡
zěn zhī nà jīng hóng yí mù màn màn tiān yá lù
怎 知 那 驚 鴻 一 目 漫 漫 天 涯 路
tiān yá jìn tóu qù tǐ huì gū dú
天 涯 盡 頭 去 體 會 孤 獨
xún chu tiān yá sā xià fēi huā
尋 處 天 涯 撒 下 飛 花
rě hóng chén luàn shì fú huá
惹 紅 塵 亂 世 浮 華
cán yáng rù huái xiū dé yīn guǒ
殘 陽 入 懷 修 得 因 果
shuí céng wéi nǐ shēng sǐ yǔ gòng
誰 曾 為 你 生 死 與 共
qián shì bǐ xià de wǒ jiāng xiāng sī huà chéng mó
前 世 筆 下 的 我 將 相 思 化 成 魔
huà yì bǐ hún pò tiān sān fēn hǔ pò
畫 一 筆 魂 魄 添 三 分 琥 珀
hóng yè líng luàn fēi luò xiàn ní zhōng bù xiāo róng
紅 葉 凌 亂 飛 落 陷 泥 中 不 消 融
rèn wǎng shì zhòng dié què wú huà kě shuō
任 往 事 重 疊 卻 無 話 可 說
wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chu xún dé nǐ hǎo kǔ
我 就 在 雲 深 不 知 處 尋 得 你 好 苦
nài hé hóng chén xiāng féng wú rén dù
奈 何 紅 塵 相 逢 無 人 渡
zěn zhī nà jīng hóng yí mù màn màn tiān yá lù
怎 知 那 驚 鴻 一 目 漫 漫 天 涯 路
tiān yá jìn tóu qù tǐ huì gū dú
天 涯 盡 頭 去 體 會 孤 獨
wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chu xún dé nǐ hǎo kǔ
我 就 在 雲 深 不 知 處 尋 得 你 好 苦
nài hé hóng chén xiāng féng wú rén dù
奈 何 紅 塵 相 逢 無 人 渡
zěn zhī nà jīng hóng yí mù màn màn tiān yá lù
怎 知 那 驚 鴻 一 目 漫 漫 天 涯 路
tiān yá jìn tóu qù tǐ huì gū dú
天 涯 盡 頭 去 體 會 孤 獨

Translation in English:

Find the end of the world and scatter flying flowers
Make the world go wild
Cause and effect of setting sun in huaixiu
Who ever lived and died for you
I turned Acacia into a demon in my previous life
Add three points of amber to your soul
Red leaves fall into the mud without melting
Let the past overlap but have nothing to say
I find you in the deep clouds
How to meet the world of mortals
How do you know that Jinghong has a long way to go
The end of the world to experience loneliness
Find the end of the world and scatter flying flowers
Make the world go wild
Cause and effect of setting sun in huaixiu
Who ever lived and died for you
I turned Acacia into a demon in my previous life
Add three points of amber to your soul
Red leaves fall into the mud without melting
Let the past overlap but have nothing to say
I find you in the deep clouds
How to meet the world of mortals
How do you know that Jinghong has a long way to go
The end of the world to experience loneliness
I find you in the deep clouds
How to meet the world of mortals
How do you know that Jinghong has a long way to go
The end of the world to experience loneliness

Saturday, July 3, 2021

Looking for a job找工作 part2-Chinese Picture Dictionary

找工作Looking for a job part 2- Chinese Picture Dictionary


#HSK4 Vocabulary #JobHuntingInChinese #SeekingJobsInChinese Welcome to sign up for 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online. https://www.mandarinchineseschool.com/​ Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly :) One On One Chinese Lesson Online For Beginners #Live1-to-1ChineseClassOnlineForKids #LiveOnlineChineseLessonsForAdultsBeginners Online Chinese class for Beginners Chinese lessons for Kids Online Chinese Course online for Teens

Monday, May 17, 2021

3800 Useful Chinese Sentences-8-5 Drop by 拜访

Learn Mandarin Online - 3800 Useful Chinese Sentences(常用汉语3,800句) _8_5 Drop by 拜访


Welcome to sign up for 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online. https://www.mandarinchineseschool.com/​​ Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly :) #HSKVocabularies #PracticalChineseSentences #OneOnOneChineseLessonOnlineForBeginners

Monday, May 3, 2021

Chinese Picture Dictionary-Work At the Company在公司工作-ChineseWordsAboutWor...


Chinese Picture Dictionary-Work At the Company在公司办公室工作

Welcome to sign up for 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online.

https://www.mandarinchineseschool.com/​​​

Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly :)

#HSKVocabularies​ #ChinesePictureDictionary​

#ChineseWordsAboutCompany​Office

#ChineseWordsAboutWorkingAtTheOffice​

One On One Chinese Lesson Online For Beginners

1-to-1 Chinese Class Online for kids

Online Chinese lessons for Adults

Online Chinese class for Beginners

Chinese lessons for Kids Online

Chinese Course online for Teens

Tuesday, April 27, 2021

How can she read 250 Chinese characters in 7 months?

How can she read 250 Chinese characters in 7 months,she takes ONLY 2 lessons a week.

Welcome to sign up for 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online.

https://www.mandarinchineseschool.com​

Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly :)

There are 9 levels of #NewHSKTest,students must know how to write/read Chinese characters even from HSK level1.

Learn Chinese Characters of HSK Test

Workbook1 of lesson13 from Chinese Made Easy For Kids,

One On One Chinese Lesson Online For Beginners

1-to-1 Chinese Class Online for kids

#OnlineChineseLessonsForAdults

Online Chinese class for Beginners

Chinese lessons for Kids Online

Chinese Course online for Teens

Wednesday, April 21, 2021

HSK Vocabularies-All about Computer in Chinese

Welcome to sign up for 1-on-1 or 1-on-2 Chinese lessons online.
Email us: mandarinchineseschool@gmail.com to book a trial Chinese lesson instantly 🙂
One On One Chinese Lesson Online For Beginners
1-to-1 Chinese Class Online for kids
Online Chinese lessons for Adults
Online Chinese class for Beginners
Chinese lessons for Kids Online
Chinese Course online for Teens